ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : ภรณ์
:: หลักสูตรGrape SEED เรียนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยสัมฤทธิ์ผล


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 การพัฒนาประเทศทางด้านการศึกษาที่จะนำพาเยาวชนก้าวทันเวทีสากลระดับโลกในขณะนี้ต้องอยู่ในกระแสของระดับการศึกษาไทยในเวทีอาเชี่ยน ซึ่งในราวปีพ.ศ.2556 ทุกประเทศจะมุ่งพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกันในระดับเอเชียนทำให้การศึกษาไทยระดับตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นไปมีรูปแบบการพัฒนาทางด้านภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันระดับสากลนั้น ถูกนำมาบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างน่าสนใจ
         ที่โรงเรียนเลิศหล้า เพชรเกษม โรงเรียนระดับชั้นนำก็ได้หยิบยกหลักสูตรภาษาอังกฤษ Grape SEED ในห้องเรียนรูปแบบเต็มเวลา และสอนเป็นคอร์ส เสริมความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาพ เสียง หนังสือและสื่อการสอนทั้งระดับอนุบาล และปฐมศึกษา ทั้งให้เด็ก ๆ ได้รับการปูพื้นฐานทางภาษาที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา ใช้ได้จริง และใช้ได้ตลอดไป นับเป็นความสำเร็จที่น่าติดตาม
หลักสูตร Grape SEED เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับมานานนับสิบปีที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกนำมาบูรณาการเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยวิสัยทัศน์ของอดีตนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และบัณฑิตจาก MUIC คุณครูพราว ปาลเดชพงษ์
ความเป็นมาของหลักสูตร Grape SEED English Communication Solution และความแตกต่างระหว่างการสอนภาษาอังกฤษปัจจุบัน (หลักสูตร GrapeSEED  English Communication Solution ) กับการเรียนภาษาอังกฤษในอดีตทั่ว ๆ ไป คุณครูพราว ปาลเดชพงษ์ เล่าว่า
         หากเรามองย้อนอดีตในสมัยที่เรายังเป็นเด็ก จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนจะเน้นการเรียนการสอนหลักการเขียน โดยจะเริ่มต้นให้เราฝึกเขียน A-Z กันเลย แล้วก็หัดอ่านทีละตัว  พอโตขึ้นก็เน้นให้ท่องคำศัพท์  และเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากกว่าการมุ่งเน้นการสอนทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน  เนื่องจากในแต่ละวันเราจะใช้การสื่อสารด้วยการฟังและการพูด มากกว่าการเขียน ดังนั้นการเรียนโดยรูปแบบเดิมจะส่งผลทำให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  เกรงว่าจะผิดรูปประโยค ประกอบกับการฝึกทักษะที่ได้รับไม่ตอบสนองธรรมชาติของการดำเนินชีวิต  การเรียนในรูปแบบเดิมจะมุ่งเป้าหมายไปที่การศึกษาต่อมากกว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            หลักสูตร GrapeSEED  English Communication Solution  เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ  โดยนำธรรมชาติของแม่สอนลูกมาประยุกต์ใช้  กล่าวคือ แม่จะสอนให้เราเรียนรู้ภาษาโดยการฟังและการพูด  ฝึกการฟังและการพูดซ้ำ ๆ  ควบคู่กับการใช้ภาษาท่า เราก็สามารถเรียนรู้ความหมายของคำ  จากนั้นเราก็สามารถสื่อสารกับแม่ได้อย่างเข้าใจ  โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหลักไวยากรณ์อะไร   เรากับคุณแม่ก็คุยกันรู้เรื่อง  แล้วก็มีความสุขกับการได้พูดคุยกับคุณแม่ของเรา เพราะคุณแม่จะมีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ให้เราได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับภาษาของคุณแม่ เช่น การร้องเพลง   การเล่านิทาน   หลักการของหลักสูตร GrapeSEED  English Communication Solution  ก็เช่นเดียว ใช้วิธีเดียวกัน โดยจะมีกระบวนการ ลำดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม  มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีความทันสมัยและเป็นระบบ  กระบวนการสอนและสื่อต่าง ๆ ผ่านการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตร GrapeSEED  English Communication Solution  เป็นหลักสูตรที่ดี ส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อนักเรียน มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนเลิศหล้าเพชรเกษมนอกจากมีจุดเด่นที่ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี สถานที่ โรงเรียนเรายังมีแนวการสอนที่บูรณาการเข้ากับแนวทางจริยธรรม ประเพณีไทย อย่างไรบ้าง
            โรงเรียนเลิศหล้ามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน คือ  “เด็กดี ศรีเลิศหล้า สื่อภาษาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี”   
            การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนดำเนินการอย่างหลากหลาย  ด้วยการจัดทำเป็นโครงการ  หรือ กิจกรรม  และการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวันสำคัญต่าง ๆ  อาทิ   วันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนจัดให้มีการประกวด แข่งขัน ความสามารถ ในการเขียนเรียงความ  เขียนบรรยายความรู้สึก  แต่งกลอน  และบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ  ให้นักเรียนร่วมกันทำการ์ดวันแม่   ประดิษฐ์ดอกมะลิ   ร่วมกันบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นเด็กดี  การเป็นลูกที่ดี  การแสดงออกอย่างเหมาะสม  ซึ่งเป็นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน  วิธีการนี้โรงเรียนนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามช่วงเวลาของ
วันสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา  วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ  และวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการอย่างเนื่องตลอดปีการศึกษา  เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนของเราเป็นคนดี  คนเก่ง  และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
            ส่วนโครงการหรือ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ความเป็นคนดี ของนักเรียน  ได้แก่กิจกรรมเชิญเทียน   เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนตามตารางเรียนโดยคุณครูประจำชั้นนำนักเรียนนั่งเป็นวงกลมส่งผ่านความสุขด้วยการร้องเพลง นั่งสมาธิ ระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และนั่งสมาธิ ตามด้วยการอบรมในเนื้อหาที่ดีจากแม่ครูประจำชั้น ก่อนที่จะเริ่มเรียนต่อไป  ทำให้นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำทุกวัน
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์  ทุกเช้าวันศุกร์นักเรียนทุกคนร่วมปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียนโรงเรียนจัดการสอนธรรมะ สวดมนต์ สอนโดยพระอาจารย์ผู้มีความสามารถเรื่องการอบรมเด็ก ๆ ตั้งแต่อนุบาล –ประถม ทำให้เด็ก ๆ โรงเรียนเลิศหล้าเป็นเด็กดี  มีคุณธรรม มีมารยาทที่ดีงาม
กิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรา  เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย คือการไหว้ และการปฏิบัติตนให้เป็นคนอ่อนน้อม เคารพผู้ใหญ่  แสดงออกได้เหมาะสมกับวัย  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย
            แนวทางการกระตุ้นเด็กให้อยากเรียนภาษาต่างประเทศ ในระดับต่าง ๆ กัน คุณครูมีแนวทางอย่างไรบ้าง
            โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษต่าง ๆ อย่างมากมาย   เป็นกิจกรรมที่คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ  และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เช่น
• กิจกรรม  Let’s talk    เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้เวลาว่างในแต่ละวัน พูดภาษาอังกฤษกับคุณครู  เป็นการนำ
ความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียน มาใช้ในสถานการณ์จริง  ครูจะให้แต้มสะสมคะแนน เป็นรางวัลสำหรับนักเรียน เพื่อนำมาแลกของรางวัลทุกภาคเรียน กิจกรรมนี้นักเรียนจะภาคภูมิใจกับรางวัลที่ตนเองได้รับ  เนื่องจากมาจากความสามารถ และความขยันหมั่นเพียรของตนเอง  เป็นของรางวัลที่ไม่ต้องใช้เงินในการซื้อ  คุณพ่อคุณแม่จะร่วมเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ
• กิจกรรม I Love To Read & Buddy reading   นักเรียนจะมีความสุขกับการอ่าน   เพื่อวัตถุประสงค์ได้ร่วมกัน
ฉลองยอดรักการอ่านพร้อมกันทั้งโรงเรียน และมีความสุขกับการได้จับคู่อ่านหนังสือระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน  การอ่านภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน โรงเรียนมีหนังสือภาษาอังกฤษจำนวนมาก  มีความหลากหลาย  นักเรียนสามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ
• ห้อง iPad 2  เป็นอีกแนวทางที่นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียน เพราะคุณครูไทยและครูชาวต่างประเทศ
จะมีข้อตกลงร่วมกันหากนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วจะได้มีโอกาสไปใช้ห้อง iPad 2 ซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่กำลังทำให้นักเรียนมีความสนใจ ประกอบกับคุณครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยให้เด็ก ๆ สนใจเรียนรู้ พร้อมนำกลับไปทบทวนที่บ้านอย่างมีความสุข ( EEE จาก GrapeSEED English Communication Solution )
            แนวทางการสอนภาษาอังกฤษระดับก่อนปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนเลิศหล้าให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน   คุณครู  และโรงเรียนเป็นหลัก
เนื่องจากทั้งสามส่วนนั้น มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นสำคัญ  หากพ่อแม่  คุณครู มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ภายใต้การส่งเสริมของโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันบ่อย ๆ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอน  การดูแลลูกอย่างถูกวิธี  ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เด็ก ๆ จะรู้สึกอบอุ่นที่อยู่บ้านก็มีคุณพ่อ คุณแม่ที่ดูแล เอาใจใส่  อยู่โรงเรียนก็มีคุณครูซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกรักและเมตตา  เด็ก ๆ จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ส่งผลให้เติบโตเป็นเยาวชน เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
         ครูปฐมวัยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ดังนั้นครูต้องเป็นแม่แบบที่ดี มีคุณภาพโรงเรียนเลิศหล้า เป็นสถาบันที่สานต่อความรัก ความผูกพัน เสมือนบ้านและโรงเรียนเป็นครอบครัวเดียวกันนักเรียนทุกคน จะเรียก คุณครูทุกคนว่า “ แม่ครู”  คุณครูทุกคนก็จะเรียกแทนตัวเองว่า “แม่ครู” เช่นกัน ดังนั้นเด็กๆ จะรู้สึกอบอุ่น  อยากมาโรงเรียน เพราะบ้านและโรงเรียนเลิศหล้าของเด็ก ๆ คือครอบครัวเดียวกัน
     ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนเลิศหล้า เพชรเกษม  อาจารย์เสรี   ปาลเดชพงศ์   ท่านมีหลักในการให้ครูทุกคนในโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดูแลนักเรียน  คือ   หลักธรรม “ พรหมวิหาร 4”  ซึ่งได้แก่  เมตตา   กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  และหลักธรรม  “อิทธิบาท 4”  ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งได้แก  ฉันทะ   วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  ซึ่งคุณครูของเราทุกคนได้นำหลักธรรมทั้ง 2 ประการนี้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การดูแลนักเรียน และการทำงานอื่น ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครองมาตลอดระยะเวลา จนเข้าปีที่ 18 แล้วของการก่อตั้งโรงเรียนเลิศหล้าแห่งนี้


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  พัฒนาความรู้ ควบคู่ความพร้อมระดับปฐมวัย ...
  หลักสูตรอินเตอร์ มาตรฐานอังกฤษ   ...
  โครงการ IEP ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านจินตนาการ (Constructivism)    ...
  หนุนลูกเข้าใกล้ รู้จักใช้เทคโนโลยี   ...
  โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน   ...