ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: “วิทยาลัยนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง”
แห่งแรกในไทย เปิด ป.ตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

           ในอนาคตจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีนาโนคงไม่ใช่เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เฉพาะนักวิจัยเท่านั้น  แต่ปัจจุบันนวัตกรรมนาโนผุดขึ้นอย่างแพร่หลายภายใต้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ มากมาย       
           ด้วยความแพร่หลายนี้เองทำให้ วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จึงจัดตั้งหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน” (B.Eng Nano Materials) หลักสูตรใหม่ประจำปี 2554 
           รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ  หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า  “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็น 1 ใน 8 แห่ง “ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศนาโนเทคโนโลยี”  ที่อยู่ในใต้สังกัด “สวทช.”  โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยด้านนาโนเทคโนโลยี   และเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี” ในภายหลังเพี่อเปิดรับในระดังปริญญาตรีในเวลาต่อมา ” 
           เดิม “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี” เปิดการเรียนการสอนเพียง 2 ระดับได้แก่ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีเท่านั้น  แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้นาโนจึงมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ดังนั้นในการพัฒนานี้เองจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านนาโนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ด้วยสาเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรการเรียนการเพิ่มในสาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนในระดับปริญญาตรีขึ้น  โดยเป็นการรับสมัครแบบสอบตรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
           ปัจจัยสำคัญในการเปิดรับสมัครตรงของวิทยาลัยนั้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  ตลอดจนสนใจศึกษาเล่าด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริง  และตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษา  เพราะเนื้อหาวิชาและการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการค่อนข้างยากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยมีการลงพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามเพื่อทำการวิจัยอย่างจริงจัง โดยจะเปิดรับประมาณ 50 คน   การคัดเลือกจะมีการสอบข้อเขียนฟิสิกส์  เคมี  คณิตศาสตร์ ชีววิทยาและสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยีด้วย  อนึ่งคะแนนการตัดสินจะไม่วัดจากการสอบเพียงอย่างเดียว  แต่ใช้พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์  โดยเปิดรับตรงเพียงช่องทางเดียวของทุกเดือนพฤศจิกายน
           นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรตามโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าหรือหลักสูตร 4+1 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทควบคู่ไปพร้อมๆ กัน  ทั้งนี้นักศึกษาจะสามารถเรียนจบในระดับปริญญาโทเร็วขึ้นกว่าปกติอีก  1 ปีด้วย  
           จำนวนในการเปิดรับสมัครต่อปีในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน 50 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้  ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมwww.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/nano_direct_ent55.pdf
           ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 โทร.0-2329-8000 ต่อ 3034,3143,3144 Email : nanokmitl@gmail.com หรือ www.nano.kmitl.ac.th 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  ม.รังสิต รับสมัครศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ...
  นิด้า เปิดรับสมัค นิเทศฯ ป.โท-เอก   ...
  เรียน Pre-Sessional Course ในไทย   กับอาจารย์ผู้ออกแบบหลักสูตรตัวจริง โดยสถาบัน IELTS Institute ...
  MEDCOACH INSTITUTE  สถาบันแนะแนวด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งแรกในไทย ...
  สถาบันสอนภาษา AIMS   เน้นแนวคิด “ผู้เรียนคือนักกีฬา ครูคือโค้ช” ...