ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาคและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          คุณสมบัติของนักเรียน
          1. จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
          2. จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ
          3. จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน และ
          4. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์และอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5
          5. จะต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจําปีการศึกษา 2556 เท่านั้น
          6. จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพวิศวกร
          คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
          1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
          2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป
          3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ
          4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้
          -นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
          -นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
          -นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10
          กำหนดการ
          รับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http//kmitl.ac.th/engineer ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใส่ซองส่งไปรษณีย์ไปยัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ส่วนสนับสนุนวิชาการ (ทะเบียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2556
          สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2556
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2556


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ...