ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท รับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
          โดยกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้
          คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร
          -เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
          -เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
          -มีประวัติความประพฤติดี
          -ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
          -มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
          -ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
          -เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่เริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ถึง 9 กรกฎาคม 2556)
          ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
          -ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2557 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
          จำนวนรับ
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้ กระบี่ 4 คน ตรัง 14 คน นครศรีธรรมราช 18 คน พังงา 4 คน และภูเก็ต 8 คน
          ทั้งนี้ หากจำนวนโควตาการรับนักศึกษาของจังหวัดใดได้ไม่ครบตามที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 จะพิจารณารับเพิ่มจากผู้สอบผ่านตามเกณฑ์จากจังหวัดอื่นที่ระบุไว้ข้างต้น
          ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=3


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ...