ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ Graduate University of Chinese Academy of Science (GUCAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556 จำนวน 2 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
          1. เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สำนักงานก.พ.ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ 2 ปีแล้ว
          2. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          3. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
          -ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70.00 อายุไม่เกิน 40 ปี
          -ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70.00 อายุไม่เกิน 35 ปี
          -ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85.00 อายุไม่เกิน 40 ปี
          ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดงจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
          4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
          5. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          6. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
          7. เป็นผู้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ/หน่วยงาน
          การรับสมัครคัดเลือก
          1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”
          2. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวัน เวลา รับสมัครคัดเลือกและดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/ocsc/th หรือโทรศัพท์ 0-2547-1000


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ...