ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU
คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัดให้รับทุน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2557-2558 ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 คน รายละเอียดดังนี้
          คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
          2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 และ ไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
          3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
          -ประเทศญี่ปุ่น เกิดระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 2540-1 เม.ย. 2542
          -สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2539-1 ส.ค. 2542
          -สาธารณรัฐออสเตรีย เกิดระหว่างวันที่ 30 ส.ค. 2540-31 ก.ค. 2542
          4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และลามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในต่างประเทศได้
          5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด-อ่าน-เขียนได้ดี
          6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
          7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
          กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และ จำนวนทุน
          1. ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม 2557-มกราคม 2558 จำนวน 1 คน
          2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557-กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 คน 
          3. สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557-มิถุนายน 2558 จำนวน 1 คน
          การสมัครและการสอบคัดเลือก
          1. โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ. เสนอนักเรียนผู้สนใจเเละมีคุณสมบัติเหมาะสมโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
          -โรงเรียนเสนอชื่อและใบสมัครที่ติดรูปถ่าย ส่งโทรสารไปที่ 0-2281-4940 เป็นเบื้องต้น
          -โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการเป็น นักเรียนโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
          หมายเหตุ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จะยึดตราประทับของไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ สพฐ. ww.obec.co.th ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
          สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น.
          ประกาศผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ใน 10 ลำดับแรก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30-17.30 น. ทางโทรศัพท์ 0-2288-5836-7
          สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2556
          ประกาศผลการคัดเลือก กลางเดือนกันยายน 2556
          ผู้สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.obec.co.th


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ...