ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี พร้อมทุนจำนวน 60,000 บาท ต่อปีการศึกษา รับสมัคร 8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ( ไม่ตัดสิทธ์แอดมิชชั่นกลาง)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 ในประเทศไทย
          -สอบได้ในลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4.-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
          -ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) กันไม่น้อยกว่า 3.00 นับถึงภาคปลายของชั้น ม.5
          -ต้องไม่พิการหรือมีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          -ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา
          ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.eng.su.ac.th
          หลักฐานการสมัคร
          -ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
          -หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ธนาณัติ หรือเอกสารการโอน ค่าสมัครสอบ (จำนวนเงินตามสาขาวิชาที่เลือกสอบ) หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่ภาควิชาฯ ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          -ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียนจำนวน 1 ฉบับ
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
          -หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรยนหรือนายทะเบียนว่าเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
          อ่านรายละเอียดได้ที่ http://202.28.75.249/engineering3/pdf/eng3_1.pdf


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ...