ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: Gates Cambridge Trust
เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          Gates Cambridge Trust เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก สำหรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ จากประเทศนอกสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ ตลอดหลักสูตร
          ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในปีการศึกษา 2014-2015 ปรับมูลค่าเงินตามสัดส่วนของหลักสูตรที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน มีเงินค่าใช้จ่ายปีแรกสำหรับนักศึกษา คนละ 13,000 ปอนด์ (611,000 บาท) รวมทั้งสนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไปและกลับ
          หลักสูตรที่เปิดสอน
          นักศึกษาต่างชาติต้องสมัครเรียนลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          1. หลักสูตร Post-Graduate ระยะเวลา 1 ปี  (เช่น MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA) ระยะเวลา 1 ปี
          2. หลักสูตรปริญญาโทวิจัย (MSc/MLitt) ระยะเวลา 2 ปี
          3. หลักสูตรปริญญาเอกวิจัย ระยะเวลา 3 ปี
          คุณสมบัติโดยทั่วไป
          ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีผลการเรียนยอดเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับสูง มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และมีเหตุผลของการมาศึกษาต่อที่เคมบริดจ์อย่างเหมาะสม การสมัครไม่ต้องใช้ผลทดสอบ GRE
          ผู้สมัครจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรที่สมัครเรียนและจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนด บางหลักสูตรอาจกำหนดให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นกับการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ รายละเอียดเหล่านี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย
          เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
          -ใบรับรองผลการเรียน
          -จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
          -จดหมายรับรองอ้างอิงส่วนบุคคล 1 ฉบับ
          -คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 7.0, ผลการสอบ GCSE/IGCSE เกรด C ขึ้นไป, ผลการสอบ Cambridge Certificate in Advanced English - เกรด A, ผลการสอบ Cambridge Certificate of Proficiency in English - เกรด A/ B
          -เอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัย ตัวอย่างงานเขียนอื่นๆ
          ขั้นตอนสมัครเข้าศึกษา
          ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทสามารถดำเนินการสมัครโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน
          อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังและกรอกข้อมูลทุกขั้นตอนการสมัครในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจาก www.admin.cam.ac.uk/offices/gradstud/prospec/apply/selfservice/guide.pdf
          ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอีเมล์ E-mail: edmhelp@admin.cam.ac.uk และไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารสำเนาใด ๆ ไปที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
          ช่วงเวลาการรับสมัคร
          ส่งใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม 2557
          ผู้สนใจอ่านข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.gatescambridge.org/apply/how-to-apply.asp


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ...