ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557
          คุณสมบัติการสมัครขอรับทุน
          เป็นนิสิตในระดับปริญญาเอกหรือโทที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน เทียบเท่า ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
          จำนวนเงินที่จัดสรร
          1. งานวิจัยที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
          ปริญญาเอก ไม่เกิน 90,000 บาท/ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
          ปริญญาโท ไม่เกิน 50,000   บาท/ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
          2. งานวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
          ปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท/ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
          ปริญญาโท ไม่เกิน 30,000  บาท/ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          -ใบสมัครขอรับทุน
          -ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
          เงื่อนไขการรับทุน
          1. นิสิตผู้รับทุนระดับปริญญาเอก ต้องส่งบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อการติพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา และส่งบทความที่ได้รับการติพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่นิสิตสำเร็จ การศึกษา
          2. นิสิตผู้รับทุนระดับปริญญาโท ต้องส่งบทความพร้อมทีจะตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่ง วิทยานิพนธ์ และส่งบทความที่ได้รับการติพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่นิสิตสำเร็จการศึกษา
          3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือนิสิตผู้รับทุนระดับปริญญาเอกและโท ต้องส่งผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่นิสิตได้รับทุนสำเร็จการศึกษา
          การสมัครขอรับทุน กรอกข้อมูล Onlineที่ www. grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย) ตั้งแต่บัดนึ้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการสมัคร
          ส่งใบสมัครที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สมัคร Online หากพ้นกำหนดด้งกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่า ยกเลิกการสมัคร ประกาศผลการพิจารณา ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...
  สถาบันพระปกเกล้า  ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557 ...