ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          พร้อมมอบสิทธิพิเศษโดยการมอบทุน "ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย" ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
          1. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับเข้าศึกษา 100 คน
          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2556 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
          โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
          2. โควตานักกีฬา จำนวนรับเข้าศึกษา 60 คน
          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  ในปีการศึกษา 2556 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คํานวณ หรือแผนการเรียนศิลป์ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          เป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได้ตําแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด
          3. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน 
          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  ในปีการศึกษา 2556 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คํานวณ หรือแผนการเรียนศิลป์ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน
          4. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน
          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2556 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คํานวณ หรือแผนการเรียนศิลป์ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาและประเมินใน 3 ด้าน ดังนี้ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
          5. โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)  โครงการนี้ไม่จำกัดจำนวนรับ
          สมัครได้ที่ www.sut.ac.th/ces ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2556 ติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014, 044-223-015 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...
  สถาบันพระปกเกล้า  ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557 ...