ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1. เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556
          3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
          4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
          -GPAX 4 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขากำหนด
          ขั้นตอนการสมัคร
          ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบที่ www.entrance.psu.ac.th เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์” หรือที่ http://admission.psu.ac.th/Members ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
          สมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th  เลือก    หัวข้อ  “สมัครระบบออนไลน์” หรือที่  http://admission.psu.ac.th/Members  ระหว่างถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 23.30 น.
          การชําระเงินค่าสมัคร ชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2556  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2556  เท่านั้น 
          การส่งใบสมัคร
          ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร เป็นจดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งไปที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส์  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
          หรือส่งด้วยตนเอง ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ในวันและเวลาราชการ)
          ตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร และการส่งหลักฐานการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่  http://admission.psu.ac.th 


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ...