ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี
          มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ กับวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Website: www.neits.or.th ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชามาพิจารณาตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของแต่ละคณะวิชา
          คณะวิชาและจํานวนรับ รวม 1,665 คน
          -คณะอักษรศาสตร์ 315 คน
          -คณะศึกษาศาสตร์ 100 คน
          -คณะวิทยาศาสตร์ 270 คน
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 130 คน
          -คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360 คน
          -คณะวิทยาการจัดการ 310 คน
          -คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 180 คน
          รับสมัคร  1 สิงหาคม ถึง 4 ตุลาคม 2556
          รับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา Website: www.niets.or.th ของ สทศ. 1-24 พฤศจิกายน
          วิธีการสมัคร
          1. ผู้สมัครเข้าสู่ Website: www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th เพื่อทําการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          2. พิมพ์ใบสมัคร
          3. ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทหารไทย หรือ ไทยพาณิชย์
          4. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชําระเงินส่งให้โรงเรียนและโรงเรียนรวบ รวมเอกสารจากผู้สมัครทั้งหมดพร้อมแบบฟอร์มส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
          ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 4 ตุลาคม 2556
          5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินทาง Website: www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th หลังจาก โรงเรียนส่งหลักฐานการชําระเงินแล้วประมาณ 10 วัน 
          ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2221-3903 กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-5750-1, 0-3425-5091
          ด้านทุนการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สมาคม ธนาคาร และผู้มีจิตศรัทธาประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา และได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตแก่นักศึกษาประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา
          นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาติดต่อได้ ณ คณะวิชาต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ...