ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้ง “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ. 2534” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยฯ ตลอดมา โดยเริ่มมอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จำนวน 36 ทุนเป็นต้นมา และจะมอบต่อไปเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 36 ทุน
          สำหรับในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าวอีกจำนวน 36 ทุนนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติทั่วไป
          -เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556
          -มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
          -มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
          -มีฐานะยากจนครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา
          -ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522
          -ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
          -ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
          -ไม่เป็นนักศึกษา pre-degree
          หลักฐานประกอบใบสมัคร
          -ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
          -สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (ปพ.1)
          -สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 / 2556 อย่างละ 1 ฉบับ
          -สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          -สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
          -สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
          -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
          นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556
          กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน ในวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...
  สถาบันพระปกเกล้า  ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557 ...