ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
          นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
          วัตถุประสงค์โครงการ
          1. สนับสนุนการดําเนินงานตามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดม- ศึกษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
          2. ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยในรูปแบบของการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
          3. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเกิดการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ
          4. ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโลกทัศน์และสมรรถนะสากล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดแนวทางการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
          คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
          1. เป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐหรือเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.70 หรือระดับปริญญาโทที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ํากว่า 3.20
          2. มีสัญชาติไทย
          3. ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนหรือสมครับทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น
          4. ไม่เคยได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศมาก่อน
          5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
          -ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 ตามระบบ paper-based หรือ 213 ตามระบบ computer-based หรือ 79-80 ตามระบบ internetbased หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          หมายเหตุ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆไม่สามารถนํามาใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้
          -ผู้สมัครที่ใช้ภาษาเกาหลีจีน และญี่ปุ่น ในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศต้องมีผลสอบความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ ดังนี้
          ภาษาเกาหลี ต้องมีผลสอบ Standard TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ในระดับ Intermediate: เกรด 4 ขึ้นไป
          ภาษาจีน ต้องมีผลสอบ HSK (China"s Hanyu Shuiping Kaoshi - Chinese Proficiency Test) ในระดับ 4 ขึ้นไป
          ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีผลสอบ JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ในระดับ N1
          ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเช่น ภาษารัสเซียเป็นต้น ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ ในเกณฑ์ดีจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ทั้งนี้การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
          6. ใช้ระบบ UCTS ในการเทียบโอนหน่วยกิตโดยเป็นข้อตกลงระหว่าง Home Institution และ Host Institution ซึ่งบันทึกใน UMAP standard application form and study plan using UCTS
          7. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดภาคการศึกษา
          8. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการเช่น ค่าเดินทางภายในประเทศและภายในต่างประเทศค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          9. สามารถจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้น
          การสมัครเข้าร่วมโครงการ
          ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจํานวน 2 ชุด(ต้นฉบับ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด) ในแต่ละชุดประกอบด้วย
          -ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
          -สําเนา UMAP standard application form and study plan using UCTS ที่มีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้
          -ระบุข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
          -ระบุชื่อรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยที่รายวิชานั้น ๆ จะต้องสัมพันธ์กับวิชาเอกหรือโทของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่และเป็นวิชาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโทของสถาบันอุดม- ศึกษาหรือสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถาบันภาษาหรือสถาบันวิจัยเอกชน
          -ระบุชื่อรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่เทียบเคียงกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนณ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและจํานวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
          การเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
          -มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดลําดับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยในกรณีที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาผู้สมัครเรียงตามลําดับ 2 คนแรกที่ปรากฏในหนังสือเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
          -มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
          ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลังจากวันที่กําหนดไว้นี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมโครงการ
          ดูรายละเอียดที่ www.inter.mua.go.th


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...