ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: รัฐบาลโมร็อกโก
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จำนวน 15 ทุน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          รัฐบาลโมร็อกโกประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556-2557 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือ เอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา ดังนี้
          คุณสมบัติของผ้สมัคร
          1. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
          2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้
          3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอาหรับในระดับดี
          หลักฐานการสมัคร  (จำนวน 2 ชุด เป็นภาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
          1. ใบสมัคร (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.amci.ma หรือ www.enssup.gov.ma หรือ www.men.gov.ma
          2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
          3. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
          4. ใบรับรองความประพฤติ ที่ได้รับรองจากสถาบันการศึกษา
          5. สำเนาสูติบัตร
          6. สำเนาหนังสือเดินทาง
          7. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
          8. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
          9. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรอง         ถูกต้องจากสถาบันการศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์
          10. ผู้สมัครปริญยาเอกต้องยื่นเอกสารฌครงการเสอวิทยานิพนธ์
          ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
          ข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย
          การเรียนการสอนในโมร็อกโกส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศลเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคนิค และเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นนักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศลได้ดีพอ จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศล 1 ปี ที่สถาบันต่างประเทศ กรุงบารัต และเมื่อสอบผ่าน  จึงได้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในสาขาที่เข้าเรียน (Orientation) ตามเงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาที่จะเข้าเรียนกำหนดไว้ และมีที่ว่างให้เข้าเรียน
          สำหรับการเรียนการสอนในสาขาศาสนา และอักษรศาสตร์ ซึ่งใช้ภาษาอาหรับ ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาดังกล่าวควรมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี
          ผู้สนใจสมัครสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ในหน่วยงานต่างๆของโมร็อกโก ได้แก่
          1. Moroccan’ Agency for International Cooperation (www.amci.ma)
          2. Ministry of Higher Education, Scientific Research and Executive Training (www. www.enssup.gov.ma)
          3. Ministry of National Education (www.men.gov.ma)


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...