ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: บริษัทโตชิบา ประเทศไทย
จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          บริษัทโตชิบา ประเทศไทย (Toshiba Thailand) ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษาท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 โดยนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเสนอแผนรณรงค์ "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น" เพื่อประกอบประกอบการพิจารณารับทุนการศึกษา
          วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา
          2. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่น และสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหา
          3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการทำงานเพื่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
          คุณสมบัติของผู้รับทุน
          1. นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ
          2. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
          3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
          4. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกและความตั้งใจดีต่อสังคม
          5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น
          รายละเอียดการรับทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง (ประจำปีการศึกษา 2556)
          -ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.- ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
          -ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
          ขั้นตอนการขอรับทุน
          1. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษา ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา หรือดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ www.toshiba.co.th
          2. ส่งแผนรณรงค์โครงการ "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น" แนบพร้อมใบสมัคร
          3. ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ "สำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม" บริษัทโตชิบาไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2556
5. ประกาศผลทาง www.toshiba.co.th และหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
          รูปแบบแผนรณรงค์โครงการ "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น"
          1. สร้างสรรค์ แผนโครงการรณรงค์ฯ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ โดยอาจใช้สื่อด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ เช่น เพลง หนังสั้น คลิปวิดีโอ Fanpage
          2. แผนโครงการรณรงค์ฯ จะต้องมีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 14 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)
          3. แผนโครงการรณรงค์ฯ จะต้องประกอบด้วย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ แผนการประชาสัมพันธ์ และผลที่คาดหวัง
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "สำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม" บริษัทโตชิบาไทยแลนด์ จำกัด  โทรศัพท์ 0-2511-7710-12 โทรสาร 0-2513-0305 www.toshiba.co.th E-mail: tatiya.c@ttc.toshiba.co.th หรือ Facebook: facebook.com/Toshiba CSR-Thai


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  สถาบันพระปกเกล้า  ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557 ...