ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประจําปีการศึกษา 2556 รับสมัครถึง 15 กรกฎาคม 2556
          จํานวนรับ รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
          คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
          -หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จํานวน 11 คน
          -หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จํานวน 10 คน
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 22 คน
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จํานวน 8 คน
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 3 คน
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จํานวน 19 คน
          -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 13 คน
          -หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 14 คน
          คุณสมบัติทั่วไป
          -เป็นสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          -มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเล่าเรียน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
          -ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
          -ต้องมีคะแนนการสอบ GAT/PAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
          -ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษษของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          -มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
          -เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับด้วยตนเองได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ตึก QS) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 กรกฎาคม 2556
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หรือโทรศัพท์ 0-5596-8304-8305


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...