ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: สถาบันพระปกเกล้า
ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดตั้งโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ เมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย  อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย
          สำหรับปีงบประมาณ 2557 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2556) ทางสำนักวิจัยฯ จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้  
          1. นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
          2. ปัญหาของชาติ เช่น คอรัปชัน คุณภาพชีวิต เป็นต้น
          3. อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
          4. ทิศทาง/ก้าวต่อไปของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง (จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ประเทศไทยจะเดินต่อไปได้อย่างไร)
          5. การพัฒนาการเมืองไทย               
          6. วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง
          7. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน
          8. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
          9. สวัสดิการสังคม                            
          10. การวัด/ประเมินคุณภาพสังคม
          ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
          เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
          1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
          2. วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
          3. ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
          ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
          การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ
          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2556
          ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2557
          ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2557
          สิ่งที่ผู้ขอรับทุนต้องจัดส่งให้สถาบันฯ
          1. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์  (ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์)
          2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (proposal) 1 ชุด
          3. สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
          4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
          5. ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป)  
          ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือจัดส่งเอกสารที่ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2141-9598 (ทวิติยา) โทรสาร 0-2143-8177 E-mail: tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th Website: www.kpi.ac.th


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...