ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: นิด้า เปิดรับสมัค นิเทศฯ ป.โท-เอก


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (NIDA) เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรคณะนิเทศฯ ระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งมีการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด (Innovative Marketing Communication-IMC) 2. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (Innovative Communication and Innovation - ICI) 3. นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ (Innovative Public Relations – IPR) 4. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Innovative Communication for Development – ICD) เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา แบ่งออกเป็น ปริญญาโทภาคในเวลาราชการ 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง 2. ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนภาคปกติของสถาบันโดยได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะของคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิพากษ์ผลกระทบของสื่อต่อสังคม หรือวิชาเฉพาะ 1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน ทั้งนี้คะแนนสอบแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (คะแนนยังไม่หมดอายุ) หรือมีคะแนน TOEFL 500 (Paper-Based) 61 (Internet-Based) และ 173 (Computer-Base) (ไม่เกิน 2 ปี) แทนวิชาภาษาอังกฤษ และคะแนนวิชาเฉพาะรวมกันไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน 3. การสัมภาษณ์ ปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรนี้ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ เพียงแต่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี นอกจากนี้เราเปิดสอนในช่วงนอกเวลาราชการเพื่อเอื้อให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (นับถึงวันสมัคร) 3. ผู้สมัครต้องสอบเขียนเรียงความประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิพากษ์ผลกระทบของสื่อต่อสังคม 4. การสัมภาษณ์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนี้เปิดสอนในช่วงนอกเวลาราชการเพื่อเอื้อให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ นอกจากนี้ยังเปิดสอนถึง 3 แบบ ได้แก่ 1.ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 2.ทำดุษฎีนิพนธ์และเรียนรายวิชา 3.เรียนโทควบเอก โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คือ 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง 2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ a. TOEFL แบบ Paper-Based ไม่ต่ำกว่า 500 แบบ Computer-Based ไม่ต่ำกว่า 173 หรือแบบ Internet-Based ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 แต่ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือเทียบเท่า สถาบันอนุโลมให้สมัครได้ แต่หากได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน) b. ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติ (ไม่เกิน 3 ปี) อาจได้รับการพิจารณายกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ c. ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการไม่จำเป็นต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ 3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดีหรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง (กรณีผู้สมัครแบบที่ 1) 4. พิจารณาจากข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 5. การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง เกี่ยวกับทฤษฎี การประยุกต์ใช้ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ 6. การสอบสัมภาษณ์ ค่าเล่าเรียน สำหรับปริญญาโทภาคปกติ หน่วยกิตละ 2,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท, ปริญญาโทภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 4,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท และปริญญาเอก หน่วยกิตละ 8,000 บาท โดยจะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 540,000 บาท สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์ และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้-17 พฤศจิกายน 2555 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. 0-2727-3758 อีเมล์ gscm@nida.ac.th หรือที่เว็บไซต์ gscm.nida.ac.th

 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  ม.รังสิต รับสมัครศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ...
  เรียน Pre-Sessional Course ในไทย   กับอาจารย์ผู้ออกแบบหลักสูตรตัวจริง โดยสถาบัน IELTS Institute ...
  MEDCOACH INSTITUTE  สถาบันแนะแนวด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งแรกในไทย ...
  สถาบันสอนภาษา AIMS   เน้นแนวคิด “ผู้เรียนคือนักกีฬา ครูคือโค้ช” ...
  ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรใหม่  รุกตลาด SMEs - Fashion เอาใจผู้ประกอบการขนาดย่อม ...