ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เธ•เนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
:: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน
:: ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน
:: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี
:: Gates Cambridge Trust เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก
:: มูลนิธิฮิตาชิ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
:: รัฐบาลโมร็อกโก มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จำนวน 15 ทุน
:: มูลนิธิ The univers Foundation มอบทุนวิจัยด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุจากทั่วโลก
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand
:: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ
:: สํานักงาน ก.พ. มอบทุนพัฒนาข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ
:: สมาคม Asia-Pacific Ladies Society ให้ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาตรี-เอก
:: สภาการพยาบาล ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในต่างประเทศ
:: ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ทุน
:: ทุน TECHNOLOGY GRANTS ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในออสเตรีย
:: ทุนแลกเปลี่ยนไทย-ออสเตรีย รับสมัคร ทุกสาขาวิชา
:: องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งชาติญี่ปุ่น รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน
:: กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ทุนอบรมที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
:: มหาวิทยาลัยบริสตอล มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
:: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ มอบทุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มอบทุนรัฐบาลเรียนต่อจีน
:: ทุนวิจัยสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
:: รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย
:: สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ให้ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
:: ทุน Hubert H. Humphrey ศึกษาและอบรมฝึกงานในสหรัฐ 1 ปี
:: ทุนก.พ. ข้าราชการพลเรือน รับสมัครทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 5 ทุน
:: มหาวิทยาลัย TERI มอบทุนการศึกษาป.โท จำนวน 2 ทุน
:: กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 60 ทุน
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุนศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโทควบปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
:: ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA สอบชิงทุนการศึกษาเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน
:: ทุนเรียนภาษาจีน Hanban ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจี้หนาน จำนวน 5 ทุน
:: โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 18-30 ปี
:: กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก
:: ทุน NEW ZEALAND ASEAN ศึกษาต่อใน Auckland University of Technology
:: มหาวิทยาลัยฮันยาง มอบทุนระดับปริญญาตรีหรือโท
:: รัฐบาลสิงคโปร์มอบทุน ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยในสิงคโปร์
:: องค์การยูเนสโก มอบทุนประเภท non-degree 25 ทุน
:: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มอบทุนการศึกษาภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปีให้แก่ข้าราชการ
:: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คัดมอบทุนฝึกอบรม IATSS Forum ที่ญี่ปุ่น
:: สํานักงาน ก.พ. คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล เข้าศึกษาในต่างประเทศ
:: ทุนการศึกษา ADB-Japan มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 300 ทุน/ปี
:: ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล คัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากมธ. ไม่เกิน 5 ปี
:: ทุนรัฐบาลตุรกี ให้ทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี-เอก ประกาศนียบัตร งานวิจัย และเรียนภาษาตุรกี
:: ทุนการศึกษา KAAD ให้ทุนเรียนต่อเยอรมนี ป.โท-เอก ไม่จำกัดสาขาวิชา
:: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ทุนระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน
:: มูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ปิดรับสมัครทุนสำหรับครู/อาจารย์ จำนวน 4 ทุน
:: ทุนศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร
:: รัฐบาลออสเตรียมอบทุน ฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) 1-9 เดือน
:: ทุนการศึกษาต่อจีนและสิงคโปร์ ป.โทมหาวิทยาลัยซีอานเจียว/ป.เอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง
:: Matsumae International Foundation รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยในญี่ปุ่น ระยะเวลา 3-6 เดือน
:: ทุนรัฐบาลฮังการี ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัย
:: ฟูจิตสึมอบทุนการศึกษา นการศึกษาสาขาการบริหารและจัดการ ระดับบริหาร
:: สำนักงาน ก.พ. รัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน
:: ธนาคารกรุงไทยรับสมัคร ชิงทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวม 20 ทุน
:: องค์การสหสากลวิทยาลัย ให้ทุนเรียนต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี
:: ทุนญี่ปุ่นศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Japan Program at Chiba (J-PAC)
:: University of Birmingham เสนอทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลาให้ทุน 1 ปี จำนวน 18 ทุน
:: ทุนรัฐบาลมาเลเซีย เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และหลังปริญญาเอก
:: กองทุนโอเปคเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OFID) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน
:: ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
:: ธนาคารกสิกรไทยมอบทุน ศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จํานวน 6 ทุน
:: ทุนองค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปีครึ่ง สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมเรียนต่ออินโดนีเซียฟรี
:: ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม.ปลาย) เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
:: ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น รับสมัครประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
:: Chosun University ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และไร้สาย
:: Radboud University Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลาให้ทุน 1-2 ปี
:: ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ (ด่วนมาก) ทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี 3 มหาวิทยาลัย
:: University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 40 ทุน
:: ทุนรัฐบาลเยอรมนี (DAAD) ระดับปริญญาโทให้นักศึกษาต่างชาติหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
:: รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมในออสเตรเลีย จำนวนสูงสุด 1,000 ทุน/ปี
:: ทุนศึกษาต่ออินเดีย ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งการทำวิจัยสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก
:: กลุ่มอินทัช (INTOUCH - Shin Corporation Public Company Limited) คัดผู้รับทุนเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัท เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
:: ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์-สังคมฯ ระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ
:: โบอิ้งมอบทุนปริญญาตรี-โท ให้นักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลกที่สมัครเรียนต่อ ณ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย
:: มูลนิธิเวลส์ เมาน์เทน มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
:: ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น
:: ทุนธนาคารโลก สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น สมัครก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2556
:: ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษา เปิดรับสมัครนักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา
:: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครเพื่อรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
:: University of Twente มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์
:: ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น รอบ 2 โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น
:: ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของ National Chung Hsing University (NCHU) ในไต้หวัน
:: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
:: สถานทูตสหรัฐฯ รับสมัครทุนการศึกษาสภาพแวดล้อมโลก เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ
:: ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
:: ทุนโครงการ EXPERTS III ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก ไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป 7 แห่ง
:: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครรับทุน JASSO ได้
:: ทุน Technology Grants ประเทศออสเตรีย มอบทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme)
:: University of St Andrews มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ระยะเวลาให้ทุน 4 ปี
:: University of London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษานานาชาติ จำนวน15 ทุน
:: Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทภายใต้โครงการ Utrecht Excellence Scholarship แก่นักศึกษานานาชาติที่เลือกเรียนต่อหลักสูตรที่กำหนด
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกและแข่งขันรับทุนไปศึกษาภายใต้โครงการ Eramus Mundus Action 2: โครงการ Lotus III ในภูมิภาคยุโรป
:: โครงการ AUN/SEED-Net ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
:: Victoria University of Wellington ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนไทย
:: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 10 คน
:: ทุนเรียนภาษาของซีมีโอ ทุนฝึกอบรมประจำปี 2556 จำนวน 4 หลักสูตร
:: ทุนชีฟนิ่ง ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี
:: ทุนรัฐบาลจีน ทุนเรียนปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น รวมถึงทุนด้านการวิจัยต่างๆ
:: Macquarie University มอบทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้แก่นักศึกษานานาชาติ
:: Leiden University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี
:: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน
:: ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปีเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
:: รัฐบาลไต้หวันมอบทุนป.ตรี-โท จำนวน 120 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี
:: มหาวิทยาลัยเซ-มยอง มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 5 ปี
:: ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ทุนวิจัยระยะสั้นประมาณ 2-6 เดือนสำหรับนักวิจัยหรือคณาจารย์รุ่นใหม่ของไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
:: University of Groningen มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายใต้โครงการ Eric Bleumink Fund Scholarships
:: มหาวิทยาลัยซิดนีย์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
:: ฮังการีมอบทุนวิจัย ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
:: ทุนอาจารย์เรียนต่อไต้หวัน รับสมัครทุนอาจารย์-บุคลากรไปศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในไต้หวัน
:: มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ไม่จำกัดสาขาวิชา
:: ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
:: ทุนเรียนออกแบบที่อิตาลี ชิงทุนการศึกษาต่อด้านการออกแบบ NABA (Nuova Academia di Belle Arti Milano) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
:: ทุนไอเฟลเรียนต่อฝรั่งเศส ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส สำหรับปีการศึกษา 2013-2014
:: ทุนไอเฟล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส
:: สถาบันลุ่มน้ำโขง ทุนวิจัยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง
:: โครงการแลกเปลี่ยนอาเซียน ทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
:: ทุนแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์
:: รัฐบาลฮังการีมอบทุน ฮังการีให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
:: ทุน Erasmus Mundus ทุนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักเรียนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยจะต้องเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป
:: ทุนการบินที่ญี่ปุ่น โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น
:: มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาโท
:: ทุน Erasmus Mundus สหภาพยุโรปมอบทุนการศึกษาโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) เป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University
:: ทุนปริญญาเอกที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
:: ทุน University of Leeds มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
:: ทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ณ เมืองฮัมบูร์กหรือเมืองซอยเธน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส
:: ทุนการศึกษาฮิตาชิ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2013
:: ทุนวิจัยสถาบันนานาชาติญี่ปุ่น ทุนวิจัยด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
:: ทุนเรียนปริญญาโทประเทศอิตาลี
:: ทุนแลกเปลี่ยนไทย-ออสเตรีย รับสมัคร ทุกสาขาวิชา ระยะเวลารับทุน 1 เดือน (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
:: ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มอบทุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา
:: ทุนรัฐบาลอิตาลี ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหลักสูตรการทำวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของอิตาลี และสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่รัฐบาลอิตาลีรับรอง
:: ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ขยายระยะเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
:: ทุนศึกษาต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
:: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ทุนไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือนในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
:: อียิปต์มอบทุนฝึกอบรม รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรละ 1 ราย
:: ทุนรัฐบาลเยอรมนี ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance - MEG) จำนวน 2 ทุน ที่ Albert-Ludwigs-University เมือง Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
:: University of Waikato มอบทุนการศึกษาวิจัยภาคฤดูร้อนให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์
:: ENPC MBA Paris ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA เพื่อศึกษาต่อในปารีส ประเทศฝรั่งเศส
:: เชฟรอนมอบทุนวิศวกรรม ศึกษาต่อหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี ในมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน (University of Aberdeen)
:: University of Bradford ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 15 ทุน รวมถึงทุนหลักสูตร MBA 1 ทุน ในประเทศอังกฤษ
:: City University London ทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่าทุนละ 2,000 ปอนด์
:: ทุน MONBUKAGAKHUSHO รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร
:: รัฐบาลไต้หวัน ประกาศมอบทุนวิจัย Taiwan Fellowship
:: ทุนรัฐบาลเบลเยียม ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ ประเทศเบลเยียม โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
:: บริติช เคานซิล มอบทุนการศึกษา IELTS เรียนต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
:: ม.คิงส์คอลเลจ ลอนดอน ให้ทุนวิทยาการผู้สูงอายุ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ให้ทุนปริญญาเอกที่สิงคโปร์
:: ทุนม.เซนทรัล แลนคาไชร์
:: รัฐบาลศรีลังกามอบทุน เรียนปริญญาตรี-เอก
:: ทุนโกดักเรียนถ่ายภาพยนตร์
:: ม.เทคโนโลยี ซิดนีย์มอบทุน ปริญญาเอกสาขากฎหมาย
:: James Cook University แจกทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
:: The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) ทุนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของประเทศกำลัง พัฒนาทั่วโลก
:: Nikon-Chulalongkorn Scholarship Nikon Corporation ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Nikon-Chulalongkorn Scholarship 2012
:: ทุนฝึกอบรมวิทยากรภาษาอังกฤษ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (ELTC) ประเทศมาเลเซีย มอบทุนฝึกอบรมวิทยากรการสอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ (Training of Trainers for ELT Professionals)
:: ทุนกฎหมาย ม.นิวคาสเซิล มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล มอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมาย (LLM)
:: ทุนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที (RMIT University) ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
:: ทุน DAAD ศึกษาต่อเยอรมนี รัฐบาลประเทศเยอรมนีให้ทุนแก่นักศึกษาและนักวิชาการไทยทั้งระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2013/2014
:: สำนักงาน ก.พ. ให้ทุนรัฐบาล ฝึกอบรมในต่างประเทศ
:: ทุนคณิตศาสตร์ที่ฝรั่งเศส มูลนิธิคณิตศาสตร์ฌัก อาดามาร์ (Jacques Hadamard Mathematics Foundation - FMJH) เปิดรับสมัครทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษานานาชาติ
:: ทุนสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท
:: ทุนวิจัยสาธารณรัฐเกาหลี
:: จุฬาฯ ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
:: ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ Netherlands Fellowship Programmes (หรือ NFP) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น
:: ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:: ทุนวิจัยที่นิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships : NZIDRS)
:: ทุนป.เอกในอิตาลี University of Roma La Sapienza ประเทศอิตาลี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
:: ทุนป.โท-เอกในอังกฤษ Liverpool Hope University ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติ
:: ทุนมหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตัน มหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตัน (University of Southampton) ประเทศอังกฤษ ประกาศมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
:: ทุนวิจัย Taiwan Fellowship รัฐบาลไต้หวันประกาศมอบทุนวิจัย Taiwan Fellowship สำหรับนักวิชาการต่างชาติเพื่อไปทำวิจัยที่ไต้หวัน
:: ทุนมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
:: ทุนวิจัยที่ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที (RMIT University) ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนวิจัย
:: ทุนเรียนดีแห่งแคว้นเวลส์ มหาวิทยาลัยอเบอร์ริสต์วิธ (Aberystwyth University) แห่งเแคว้นเวลส์ในประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
:: ทุนปริญญาเอกที่อิตาลี มหาวิทยาลัยเตรนโต (University of Trento) ประเทศอิตาลี มอบทุนเรียนต่อปริญญาเอก
:: ทุนเรียนต่อมาเลเซีย มูลนิธิ Albukhary มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาให้กับนักศึกษาต่างชาติ
:: ทุนการศึกษา Karen Napier กองทุนการกุศล Karen Napier Charity มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
:: ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
:: ทุนปริญญาโทที่ญี่ปุ่น
:: ทุนมหาวิทยาลัยโรแฮมตัน ส่วนลดค่าเล่าเรียนป.ตรี-โท
:: ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ป.ตรี-เอกไม่จำกัดสาขา
:: ทุนวิจัยที่นิวซีแลนด์ เวลา 3 ปี จำนวน 10 ทุน
:: ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ป.โท-เอก หลักสูตรระยะสั้น
:: ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในมณฑลส่านซี ประกาศมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี
:: มูลนิธิ Gerda Henkel Foundation มอบทุน Marie Curie Fellowships เป็นทุนวิจัยทางด้านสังคม ณ ประเทศเยอรมนี
:: ทุนมหาวิทยาลัยแอดิเลด มหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป (International Postgraduate Research Scholarship - IPRS)
:: ทุน Bangor University มหาวิทยาลัยบังกอร์ (Bangor University) ประเทศอังกฤษ มอบทุนส่วนลดค่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงที่สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: ทุนมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) มอบทุนการศึกษา University Trust International Leadership
:: ทุนเรียนเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Hanze University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Hanze Talent Scholarships ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
:: ทุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทย จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศกวรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
:: ทุนป.เอกที่เกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างโลหะ
:: ทุนมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา (Sydney Achievers International Scholarships)
:: ทุนวิศวกรรมที่ไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป (National Taipei University) ประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
:: ทุน Endeavour Awards เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Awards) ประจำปี 2013
:: ทุนนักวิจัยที่ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science-JSPS) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนประเทศต่าง ๆ ของ JSPS
:: ทุนรัฐบาลรัสเซีย รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 30 ทุน
:: ทุนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์
:: ทุนนักวิจัยที่ญี่ปุ่น
:: ทุน UNESCO/Great Wall องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2012-2013
:: ทุนป.โท-เอกที่เกาหลีใต้
:: ทุนเรียนต่อเวียดนาม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council – ASEAN-BAC) มอบทุนการศึกษา
:: ทุนเรียนศิลปะที่ลอนดอน มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งลอนดอน (University of the Arts London) ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
:: ทุนเรียนต่อสวีเดน KTH, The Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาใยแก้วนำแสง
:: ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ “Developing Countries Partnership Scholarship”
:: ชิงทุนด้านการบินรอบ 2 โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (Japan Aviation Academy) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครชาย-หญิง
:: ทุนมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
:: ทุนเรียนออสเตรีย ทุน One World Scholarship สำหรับนักศึกษาเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศกำลังพัฒนา
:: ทุนสมาคมสตรีฯ ที่ญี่ปุ่น
:: ทุนวิจัยในสหรัฐ
:: ทุน UWC คัดเรียนอังกฤษ United World Colleges (UWC)ประจำปีการศึกษา 2555เปิดรับสมัครนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate
:: ทุนวิจัยประเทศเม็กซิโก สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในประเทศเม็กซิโก ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม (Third World Academy of Sciences - TWAS)
:: ทุนศึกษาต่อในจีน สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) แจ้งความประสงค์
:: ทุนบัณฑิตศึกษา SEARCA ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์
:: ทุนมหาวิทยาลัยครูยูนนาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานกุงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า มหาวิทยาลัยครูยูนนาน
:: ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย (Australian Development Scholarships - ADS)
:: โครงการเยาวชนอาเซียนจีน กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนจีน เพื่อสร้างประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
:: ทุนเรียนมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
:: ทุนป.โทกองทุนโอเปคฯ
:: ทุนวิจัยปริญญาเอกที่ UAE
:: ทุนปริญญาตรี Maybank เรียนต่อประเทศมาเลเซีย
:: ทุนมูลนิธิมัตซูมาเอะ
:: ทุนวิจัยลี กวน ยู ศึกษาต่อสิงคโปร์
:: ทุนศึกษาดูงานที่สหรัฐ
:: ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ศึกษาภาษาและศิลปะ
:: ทุนธนาคารโลก ป.โทด้านการพัฒนา
:: ทุนไอเฟลที่ฝรั่งเศส เรียนต่อป.โท-เอก
:: ทุน Technology Grants ศึกษาต่อออสเตรเตรีย
:: ทุนฝึกอบรมดุริยางคศิลป์ สานสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย
:: ทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
:: ทุนรัฐบาลไต้หวัน ระดับปริญญาตรี-เอก
:: ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาและวิจัย
:: ทุนมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ป.ตรี-เอกที่เยอรมนี
:: ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี
:: ทุนรัฐบาลสวีเดน ปริญญาโทและตรี
:: ทุนศึกษาต่อประเทศเบลเยียม ปริญญาโท/หลักสูตรฝึกอบรม คณะกรรมการมหาวิทยาลัยนานาชาติประเทศเบลเยียม (VLIR) เป็นตัวแทนของรัฐบาลเบลเยียม ประกาศมอบทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships ประจำปี 2012
:: ทุนการศึกษาชิฟนิ่ง เรียนป.โทที่อังกฤษ กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (British Chevening) ประจำปี 2012/2013
:: สาธารณรัฐเชคมอบทุน ระดับปริญญาตรี-เอก รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบทุนประจำปีการศึกษา 2012-2013 ให้นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย
:: ทุนไอเฟลป.โท-เอก เรียนต่อฝรั่งเศส ทุนไอเฟล (Eiffel Excellence Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: ทุนการศึกษานิโทริ ปริญญาตรี-โทที่ญี่ปุ่น มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา
:: ทุนเกตส์ เคมบริดจ์ ป.ตรี-เอกในอังกฤษ ทุนการศึกษาเกตส์ เคมบริดจ์ (Gates Cambridge Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากนอกสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
:: รัฐบาลจีนมอบทุน วุฒิปริญญาโท-เอก รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิง
:: KOICA มอบทุนป.โท การพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International Cooperation Agency หรือ KOICA)
:: ทุนสวิตเซอร์แลนด์ ต่อป.โท 12 สถาบัน สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย
:: รัฐบาลเกาหลีใต้ มอบทุนระดับปริญญาตรี
:: ทุน Japan-IMF ป.โท-เอกเศรษฐศาสตร์
:: ทุน Dan David Prize ปริญญาเอกที่อิสราเอล
:: ทุนการศึกษาปริญญาเอก 8 มหาวิทยาลัยในฮ่องกง
:: มูลนิธิ Honjo มอบทุน ระดับปริญญาโท-เอก มอบทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2012 เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น
:: ทุนเรียนต่อเยอรมนี โครงการวิจัยลดโลกร้อน มูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลดต์ (Alexander von Humboldt Foundation) ประกาศมอบทุนวิจัย International Climate Protection Fellowships
:: ทุนรัฐบาลนอร์เวย์ โควตาปริญญาโท-เอก
:: ทุนสหรัฐอเมริกา
:: ทุนตุรกี
:: ทุนไต้หวัน
:: ทุนสวิตเซอร์แลนด์
:: ทุนสวีเดน
:: ทุนสเปน
:: ทุนเกาหลีใต้
:: ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก
:: ทุนสิงคโปร์
:: ทุน SEARCA
:: ทุนรัสเซีย
:: ทุนโปรตุเกส
:: ทุนโอมาน
:: ทุนนอร์เวย์
:: ทุนนิวซีแลนด์
:: ทุนเนเธอร์แลนด์
:: ทุนเม็กซิโก
:: ทุนมาเลเซีย
:: ทุนจอร์แดน
:: ทุนญี่ปุ่น (JAPAN)
:: ทุนอิตาลี (ITALY)
:: ทุนอิสราเอล (ISRAEL)
:: ทุนอินโดนีเซีย (INDONESIA)
:: ทุนอินเดีย (INDIA)
:: ทุนฮังการี (HUNGARY)
:: ทุนฮ่องกง (HONG KONG)
:: ทุนเยอรมนี (GERMANY)
:: ทุนฝรั่งเศส (FRANCE)
:: ทุนสหภาพยุโรป (EU)
:: ทุนอังกฤษ (ENGLAND)
:: ทุนเดนมาร์ก (DENMARK)
:: ทุนจีน (CHINA)
:: ทุนแคนาดา (CANADA)
:: ทุนบรูไน (BRUNEI)
:: ทุนบราซิล (BRAZIL)
:: ทุนเบลเยียม (BELGIUM)
:: ทุนออสเตรีย (AUSTRIA)
:: ทุนออสเตรเลีย (AUSTRALIA)
:: ฟูจิตสึ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนเรียนฟรี 3 เดือน ที่ JAIMS, ฮาวาย หวังสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ ที่ต้องเก่งและเปี่ยมด้วยคุณธรรม
:: ทุนการศึกษาชิฟนิ่ง เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ
:: ทุนธนาคารโลก นโยบายสาธารณะและภาษีอากร
:: ทุนเรียนออสเตรเลีย ระดับปริญญาตรี-เอก มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในกลุ่มแปด (Group of Eight) ของออสเตรเลีย เสนอทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงเอก
:: ทุนรัฐบาลจอร์แดน ระดับปริญญาตรี Ministry of Higher Education and Scientific Research ประเทศจอร์แดน เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย
:: ทุนมูลนิธินิปปอน ส่งเสริมสังคมเอเชีย ทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Nippon Foundation Fellowships for Asian Public Intellectuals)
:: ทุน ASEM-DUO แลกเปลี่ยนที่ยุโรป โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
:: ทุนสถาบันการเงิน ศึกษาต่อรัฐฮาวาย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและรัฐบาลญี่ปุ่น (ADB-JSP)ให้ทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาวาย และเข้าพักอาศัย
:: ทุนศึกษาวิจัยไต้หวัน ป.โท-เอกและวิจัย กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในไทเป รับสมัครเพื่อคัดเลือกมอบทุนการศึกษาวิจัยไต้หวัน (Taiwan Fellowship)
:: ทุนการศึกษา KAAD ระดับปริญญาโท-เอก ทุนการศึกษา KAAD สำหรับผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี ปีการศึกษา 2011-2012
:: ทุนรัฐบาลโมร๊อกโก ระดับปริญญาตรี-เอก โมร็อกโกมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน เปิดสอนหลายสาขา
:: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho)หลักสูตรด้านเทคนิคและวิชาชีพ ทุกวันนี้นักเรียนมากกว่า 1.5 ล้านคน เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
:: มูลนิธิ Heinrich Boll มอบทุนเรียนเยอรมัน เป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
:: รัฐบาลเยอรมัน มอบทุน.ป.โท-เอก รัฐบาลประเทศเยอรมนีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2012/2013 เพื่อมอบทุนแก่นักศึกษาและนักวิชาการไทยทั้งระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัย
:: สถาบันฯ ลี กวน ยู มอบทุนปริญญาโท MPM
:: รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน ปริญญาตรีและวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT Scholarship)
:: รัฐบาลออสเตรียมีทุนปริญญาเอก รัฐบาลออสเตรียมีทุนให้กับนักศึกษาไทยภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ
:: ฟูจิตซึ มอบทุนเรียนต่อที่สหรัฐฯ บริษัท ฟูจิซึ จำกัด (Fujitsu Limited) บริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา The Fujitsu Pacific Scholarship program โดยจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
:: ทุน SEARCA ปี 2012-2013 สิทธิประโยชน์เพียบ องค์กรการศึกษาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Ministers of Education Organization - SEAMEO) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา
:: รัฐบาลไต้หวันมอบทุนวิจัย รัฐบาลไต้หวัน มอบทุนการวิจัยให้กับนักศึกษาไทย ภายใต้ชื่อทุนที่ว่า Taiwan Scholar Research Grant เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศไต้หวัน
:: อินเดียมอบทุนน.ศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี –เอก สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย (India Council for Cultural Relations of Government of India : ICCR ) เสนอทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี –เอก
:: รัฐบาลตุรกี มอบระดับปริญญาตรี รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี
:: รัสเซียมอบทุนป.ตรี-เอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย จำนวน 7 – 10 ทุน ใน 7 สาขาวิชา
:: ออสเตรเลีย มอบทุนสำหรับผู้นำในอนาคต โครงการริเริ่มทุนการศึกษาออสเตรเลีย (Australia Awards) มอบทุนการศึกษา Australian Leadership Awards – ALA)
:: รัฐบาลอิตาลี มอบทุนระดับป.โท-เอก หลายสาขาวิชา รัฐบาลประเทศอิตาลี ประกาศมอบทุนการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์ ดนตรี การละคร ให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งประเทศไทย
:: รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน ให้คนไทยหลายระดับ ทุนต่างประเทศฉบับนี้ ขอนำเสนอทุนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ประเทศหนึ่งที่อยู่ในความใฝ่ฝันของหลายคน
:: มาเลเซียมอบทุนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 ทุน รับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี
:: อินโดฯ มอบทุนปริญญาโท 3 ปี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาไทย สาขาวิชามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปี
:: ฟุลไบรท์มอบทุนนศ.ไทย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
:: สถานทูตฝรั่งเศส มอบทุนป.โท – เอก สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศ มอบทุนระดับปริญญาโทและเอกให้กับนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2554-2555 เป็นเวลา 1-3 ปี แล้วแต่ประเภทของทุน
:: รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนระดับวิจัยปริญญาเอกให้นศ.ไทย รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ประกาศมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน ปิดรับสมัคร 15 ก.ค.นี้
:: รัฐบาลฮังการีมอบทุนตรี-โท-เอก วิจัย เปิดโอกาสให้ประชาชนต่างประเทศได้เสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผ่านสถาบัน
:: เปิดขั้นตอนการสมัครขอรับทุนญี่ปุ่น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นิตยสารการศึกษา วันนี้ ได้นำเสนอถึงข่าวการมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาไทย ประเภทต่างๆ ไปแล้วนั้น
:: มัตซูมาเอะ ป.เอก-ทุนวิจัย 20 ทุน มูลนิธิมัตซูมาเอะ (The Matsumae International Foundation) ประ เทศญี่ปุ่น เป็นทุนที่มาจากการบริจาคของชาวญี่ปุ่น ที่แสดงความเคารพต่อ Dr.Shigeyoshi Matsumae และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใจบุญในรูปแบบบริษัท หรือองค์กร
:: รัฐบาลอินเดียมอบ 43 ทุนสำหรับนักศึกษาประเทศไทย รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาไทย จำนวน 103 ทุน ประจำปีการศึกษา 2551 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 มกราคมนี้เท่านั้น
:: รัฐบาลรัสเซีย มอบทุนป.ตรี-เอก ปี 2011 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 7 – 10 ทุนใน 7 สาขา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมายทั่วไป หรือกฏหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
:: รัฐบาลมาเลเซีย มอบทุนปริญญาตรี-เอก ให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศเพื่อนสมาชิก เป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
:: อินโดนีเซีย มอบทุนให้นักศึกษาไทย โปรแกรม DARMASISWA RI PROGRAM ประจำปีการศึกษา 2011 ที่แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร
:: ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ประจำปี 2011/2012 รัฐบาลสิงคโปร์ มอบทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management Universi
:: ทุนดนตรีรัฐบาลออสเตรีย กระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยออสเตรีย มอบทุนทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย ประจำปี 2554
:: ไต้หวันมอบทุนนศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี-เอก รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี – เอก และทางด้านภาษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
:: ทุนญี่ปุ่นต่อป.ตรี วิจัย ฝึกอบรมครู เรียนฟรีบินฟรีแถมมีเงินเดือน เริ่มรับสมัครสำหรับปีการศึกษาใหม่ช่วงต้นปีหน้า
:: รัฐบาลอิตาลีมอบทุนระดับป.โท-เอก หลายสาขาวิชา ด้มีโอกาสไปศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประเทศอิตาลี เป็นประเทศหนึ่งในยุโรป ที่ศิลปะ วัฒนธรรมที่ยาวนาน
:: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มอบให้คนไทยหลายระดับ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้กับคนไทยหลายประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไป บางประเภทสงวนไว้ให้กับข้าราชการไทย บางประเภทก็เปิดกว้างให้กับนักเรียนไทยทั่วไป ซึ่งทุนแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดดังนี้
:: อเมริกามอบทุนแลกเปลี่ยน-อบรมภาษาอังกฤษ สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
:: ทุน Japan-IMF ด้านเศรษฐศาสตร์ เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกระยะเวลา 2 ปี
:: อินเดียมอบทุนนักศึกษาไทย เป็นทุนหลายระดับ ประจำทุกปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์
:: องค์การยูเนสโกประกาศให้ทุนวิจัย UNESCO/KEIZO OBUCHI Research Fellowships Programme ประจำปี 2554
:: รัฐบาลออสเตรียมอบทุน ฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์(คลาสสิก) โดยเปิดรับทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ อาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระยะยาว 9 เดือน และระยะสั้น 1 เดือน
:: ไต้หวัน มอบทุนน.ศ.ไทย ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The Scholarship Program of Taiwan (Spot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา ระหว่างประเทศไต้หวัน กับ ประเทศไทย
:: ทุนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ระดับอนุฯ-ปริญญาโท-เอก สำหรับนักศึกษาไทย ที่สามารถเลือกขอทุนกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ บวกกับ 2 สถาบันเทคโนโลยี
:: ทุนอีราสมุส เรียนป.โท 3 มหาวิทยาลัย ในยุโรป ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป 25 ประเทศ
:: ทุนอบรมอาจารย์ที่อเมริกา6 สัปดาห์ช่วงซัมเมอร์ ต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอน
:: รัฐบาลเยอรมันมอบทุนหลายระดับ ให้ทุนแก่นักศึกษาและนักวิชาการไทยทั้งระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัย โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนี
:: รัฐบาลสวีเดน มอบทุนป.โท ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2011ในสาขาวิชา Master Programme for Key Personnel in Developing Country (MKP)
:: บรูไนมอบทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม ประกาศผ่านสถานเอกอัครราชทูตบรูไน ดารุสซาลาม ว่ามีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
:: ทุน ADB-Japan มอบทุนปริญญาโท –เอก เรียนที่ฮาวาย ทุนการศึกษา ADB – Japan Scholarship ให้กับนักศึกษาไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ที่มหาวิทยาลัยในฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
:: มูลนิธิ HONJO มอบทุนปริญญาโท – เอก มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2011 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2011 จำนวนที่มอบให้ประมาณ 10-14 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
:: ทุน DAN DAVID PRIZE เรียนที่อิสราเอล จำนวน 20 ทุน มูลค่ากว่า US$15,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังจากปริญญาเอก
:: ทุน Japan-IMF Scholarship Program สถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ประกาศทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
:: ทุนปริญญาโท-เอก ที่อเมริกา
:: ทุนรัฐบาลจอร์แดน ระดับปริญญาตรี
:: ทุน THE ICE เรียนการท่องเที่ยว และการโรงแรม ผู้ได้รับทุนจะได้สามารถเลือกระดับการเรียนไม่ว่าจะเป็น ปริญญาโท ปริญญาตรีและอนุปริญญา
:: มหาวิทยาลัยฮาวาย มอบทุนป.โท-เอก
:: เกาหลีใต้ มอบทุนโท-เอก
:: ทุนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลายสาขาวิชา จากหลายมหาวิทยาลัย
:: ฝรั่งเศส มอบทุนต่อป.โท วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย
:: ทุนโครงการผู้นำเยาวชน ปี 2553
:: True Young Producer Award 2010
:: ค่ายเพาเวอร์กรีน 5 ปิดรับ 31 ก.ค.นี้
:: ประกาศผล iBoard Contest ปีแรก พระนครเหนือ โชว์กึ๋นคว้าที่ 1 ไปครอง
:: วัน-ทู-คอล! จัดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ หัวข้อ “เรื่องกล้วย...กล้วย” ชิงทุนกว่า 5 แสนบาท
:: SIPA หนุนเด็กไทย สู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลก
:: 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง โชว์นวัตกรรม – เทคโนโลยีล้ำสมัย
:: เชลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2010 มุ่งผลักดันนวัตกรรมเยาวชนไทยสู่สากล
:: “ไฟ ฟ้า” โครงการเพื่อสังคม จากใจจิตอาสา TMB
:: ประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ชิงกว่า 500,000 บาท
:: เปิดโผรายชื่อ 16 ทีมสุดท้าย แข่งขันรถจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนบังคับ
:: ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม
:: Tour KMUTT เพิ่มทางเลือกก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
:: มูลนิธิฟุลไบร์ท มอบทุนพัฒนา-งานวิจัย
:: เอ็นคอนเส็ปท์ ต้อนรับเปิดเทอม จัดแข่งเกมภาษาอังกฤษ ชิงทุนกว่า 3 แสนบาท
:: โครงการ MK Sunday Together ชวนน้องปลูกป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติ
:: เฟ้นหานักพัฒนาสังคม กับ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”
:: ‘ YIM 5 ’ ตลาดประกอบฝันของเยาวชนไทย
:: รับสมัคร “นายอำเภอน้อย” ปี 2 ประกวดแผนงาน “อำเภอนี้ลดโลกร้อน 100%”
:: ค่าย Young Future Leader สร้างผู้นำวัยทีนผ่านสื่อออนไลน์
:: TOA จัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “สีสันกรุงเทพฯ สีสันบรมบรรพต”
:: ศธ.หนุน รร. เซนต์ แอนดรูว์ส เป็นศูนย์กลางการศึกษา
:: มูลนิธิไทยคม ทุ่มงบ 50 ล้านทุนสานฝันเด็กไทย
:: สวช. ประกวดภาพถ่ายสงกรานต์
:: โอริงามิ...มหัศจรรย์แห่งการพับกระดาษ
:: Yamaha Acoustic Guitar Competition 2010 ยามาฮ่าเฟ้นหานักกีต้าร์เลือดใหม่
:: โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2553
:: Samart ชวนคิด ออกแบบซอฟต์แวร์โดนใจ
:: โทรคมนาคมกับเยาวชนท้องถิ่น กระตุ้นรับรู้สิทธิ์ใช้โทรศัพท์-เน็ต
:: Nestle ชวนน้องอบรมฟุตซอลกับโค้ชบราซิล
:: ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัล สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 4
:: จุฬาฯ คว้าที่ 1 ตามคาด CSR Plan Competition Project
:: ibook TK Young Writer Academy 2009 สู่เส้นทางนักเขียนมืออาชีพ
:: คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ
:: มทร.ธัญบุรี จัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตบุคลากรด้านแฟชั่นที่มีคุณภาพ
:: เด็กไทยโชว์ฝีมือคว้ารางวัล จากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานโลก
:: กรมส่งออกฯจัดTIEE 2009 ดันหลักสูตรอินเตอร์ฯล้ำหน้าภูมิภาค
:: กรุงไทยมอบ 57 ทุนสานฝันเด็กไทยสู่บัณฑิต
:: ดุริยางคศิลป์ มหิดล จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ จัดประกวดเยาวชนดนตรี “เซ็ทเทรดฯ 52”
:: กาแฟเขาช่อง ชวนน้องเป็นจราจรอาสา
:: ระบายไอเดียรักษ์สิ่งแวดล้อม CC-OO T-Shirt Design Contest
:: มหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2009
:: ม.รังสิต จัดแข่งดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6
:: ส่งจิตรกรรมชิงทุน 2 แสน
:: TACTUS Design award 2009
:: EcoDesign 2009 สิ่งประดิษฐ์ ลดโลกร้อน
:: Young CDG Writer Awards ปี 4
:: นิวซีแลนด์ & ออสเตรเลีย ปล่อยของ ซิวแชมป์ FedEx – Junior Challenge
:: Platinum Street Fashion Contest 2009 เฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่
:: “แอร์บัส” ชวนประกวดภาพถ่าย กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
:: สสส.จับมือไปรษณีไทย หนุนน้องเขียนไปรษณียบัตร ชวนพ่อเลิกหล้า
:: “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ชวนประกวดตราสัญลักษณ์สะท้อนความเป็นไทย
:: “Bosch” เฟ้นหานักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ชิงทุนการศึกษา 50,000 บาท
:: ประกวดโฆษณาเพื่อสังคม Young Producer Award 2009 by True
:: โชว์ไอเดียรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ “ไอเดียกระฉูด โดยไอเดีย กรีน”
:: เฟ้นหาวรรณกรรม รับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ ครั้งที่15
:: โชว์ไอเดียรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ “ไอเดียกระฉูด โดย ไอเดีย กรีน”
:: TK park ชวนสร้างหนังจากการอ่าน “หนังสั้นจอเล็ก”
:: ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4 ”
:: ชิงทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท One-2-Call! – BrandAge AWARD
:: Coffio serve me right drive my dream contest กระตุ้นนักโฆษณาเลือดใหม่ชิงทุน 1 แสนบาท
:: แข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หาแชมป์ส่งแข่งระดับโลกที่สิงคโปร์
:: Vabene . Originally Yours Design Contest เฟ้นหานักดีไซเนอร์รุ่นใหม่
:: นิทานชาดก หนังสือเสียงสร้างสุข ผลงานชนะเลิศ มทร.ธัญบุรี
:: ม.เอเชีย จับมือร.ร.ศรีวิกรม์ คว้าแชมป์ MOS Olympic Thailand Competition 2009
:: จุฬาฯ ประเดิมแชมป์ Wonderland Challenge 2009
:: ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
:: สท. รับเยาวชนร่วมโครงการ เครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย
:: มหิดล ชนะใสตามคาด The 5th EU–Thailand Debate Championship
:: ปิดเทอมนี้ เรียนดนตรีฟรี !! กับโครงการ Music Summer Camp 2009
:: รักบ้านเกิด สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการ Bio Gang
:: ชิงทุนการศึกษาว่า 150,000 บาท โครงการ Samart Innovation Award 2009
:: เงินทอง ของมีค่า The Champion
:: ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร.ร.เทพลีลา
:: เด็กใต้โชว์เหนือชั้น คว้าแชมป์ Hip Hop ประเทศไทย
:: Of Mice and Men ละครโทรทัศน์ฝีมือเด็กมหิดลอินเตอร์
:: คู่หวาน สจล. คว้าที่ 1 T-Shirt of Love
:: ทีม Swan ตัวแทน กทม. ซิวชนะเลิศเชียร์ลีดดิ้งประเทศไทย
:: ปตท.สผ. สร้างคนค้นหาปิโตรเลียม โครงการเฟ้นหานักสำรวจรุ่นใหม่ในอนาคต
:: กระทรวง ICT จัดประกวด หนังสั้น - ออกแบบ Mascot
:: เฟ้นหาจิตกรตัวน้อย สร้างผลงานเชิงศิลปะ
:: Exhibition: Asia Forever 2009
:: เรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
:: แบรนด์ซูโดกุฯ ครั้งที่ 3 ถอดรหัสลับสมอง ชิงกว่า 3 แสนบาท
:: 5th Grand Sport Young Designer Contest
:: ออริเฟลม ผุดโครงการบริษัทจำลอง ปั้นนักขายมืออาชีพ
:: เปิดตัว 9 ทีมสุดท้าย MSN Thailand U Contest
:: ธนาคารขยะลดโลกร้อน
:: ม.กรุงเทพ - ร.ร.ราชินีบน คว้าแชมป์ MADD AWARDS 2009 by DELL & INTEL
:: รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จิตอาสา "เรดบูล สปิริต" ปี 2
:: จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ เซ็นทรัลกรุ๊ป จูเนียร์ มาร์เก็ตเทียร์ ครั้งที่ 3
:: สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ เปิดตัวละครสร้างสรรค์เยาวชน
:: ม.เกษตร จับมือ ซีเกท จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 22
:: “Virtual Exhibition” นิทรรศการเสมือน การเรียนรูปแนวใหม่
:: Jazz สหพร-ขุนพลแจ๊สรุ่นใหม่ คว้าแชมป์ Thailand Jazz Competition # 4
:: ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เถ้าแก่น้อย ซูโดกุฯ อัสสัมชัญศรีราชา-เทพศิรินทร์ แชมป์ถ้วยรวม
:: โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนแห่งเทคโนโลยี ICT
:: เด็กไทยเก่งคณิต ONE-2-ONE Thailand Top Talent
:: ค่ายนักเรียนทุนซิตี้กรุ๊ป บำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม
:: เฟ้นหาผู้สื่อข่าวไฟแรงแห่งอนาคต TrueVisions-BBC World News
:: iRAP_PRO คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย 2008 เตรียมป้องกันแชมป์โลกที่ออสเตรียปีหน้า
:: จากปิโตรเลียม...สู่ปิโตรเคมี